💢ថ្នី💢 Chanel No. 5 L’eau Eau de Toilette និង No. 5 Eau de Parfum Red Limited Edition ជាក្លិនពិដោររបស់ Chanel តាក់តែងដោយពណ៌ក្រហម ដែលជាពណ៌សំណព្វចិត្តរបស់ លោកស្រី Gabrielle Bonheur Chanel អ្នកបង្កេីតម៉ាក Chanel នៅក្នុងឆ្នាំ 1910។ ដបពណ៌ក្រហមមុតដែលជានិមិត្តសញ្ញាថ្មី និងគួរឱ្យចង់បាន។ ប្រេីប្រាស់ខ្លួនឯង ឬផ្តល់ជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ឬក៏ទុកជាវត្ថុ Collection, ទឹកអប់ Chanel No. 8 palabras más