Bài chia sẻ hôm nay mình xin giới thiệu về một Khung quản trị IT (IT Governance Framework) nổi tiếng được nghiên cứu và phát triển bởi ISACA và được ứng dụng ở nhiều tổ chức đó chính là COBIT (Control Objective for Ìnormation Technology). 822 palabras más